Bij aanvang als In voor zorg-coach bij de RIBWGroep Overijssel werd duidelijk dat de helft van het aanbod vanaf 2015 zou worden gedecentraliseerd, van AWBZ naar gemeenten. Om daarop te anticiperen heeft de organisatie een veranderstrategie ingezet. Deze richt zich op meer lokaal, maatwerk, in verbinding met het informele netwerk, samenwerken in ketens. Door zelforganiserende wijkteams verwacht de organisatie beter aan te sluiten bij de cliënt en diens omgeving. De bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten moeten veranderen naar een flexibele, cliëntgerichte, vraaggestuurde en resultaatgerichte organisatie. In samenspraak met RVB, intern projectleider en teams is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan was leidraad in de transitie.

Resultaat

62 zelforganiserende teams leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Er is een visie geformuleerd die aansluit aan bij de eigen regie van clienten en eigen regie voor medewerkers. Medewerkers en clienten zijn vanaf het begin af aan betrokken om strategisch bewustzijn te creëren en aan praktisch bewustzijn te koppelen. In de projectstructuur zijn medewerkers en clienten betrokken. Er is professionele ruimte en autonomie voor medewerkers ontstaan, waardoor zij in staat zijn betere kwaliteit van zorg te leveren. De organisatie is veranderd richting een flexibele, cliëntgerichte, vraaggestuurde en resultaatgerichte organisatie. Managementlagen zijn verdwenen in plaats daarvan zijn teamadviseurs aangesteld. De teamadviseurs begeleiden de teams in de teamontwikkeling. De ondersteunende diensten zijn ondersteunend aan de teams geworden

De samenwerking in de driehoek; cliënt, familie en professional is versterkt en heeft geleid tot meer participatie van cliënten en familie. Samen met de cliëntenraden is medezeggenschap lager georganiseerd, van een centrale cliëntenraad naar partnerberaden.

Om de teams te ondersteunen in resultaatgericht werken is een dashboard ontwikkeld. Vanuit de balanced scored card zijn kritische succesfactoren benoemd, doelstellingen en prestatie-indicatoren. Een dashboard, samen met medewerkers vormgegeven, maakt de resultaten zichtbaar op teamniveau. Dit zijn behalve cijfers ook resultaten die inzicht geven in participatie en teamontwikkeling. De RVB bezoekt ieder kwartaal de teams om jaarplandoelen en dashboardresultaten gezamenlijk te bespreken. Teams zijn zich bewust van de resultaten en sturen tijdig bij, dit leidt tot bewust gedrag passend bij de nieuwe werkwijze.

Opdrachtgever

RIBW Groep Overijssel

Periode

2013 – 2014

Meer informatie

Kenmerken

, Adviseur
, Implementatie
, Verandermanagement

Deel dit project